Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Disclaimer
De gebruiker verklaart de tekst van de Disclaimer gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden voor gebruik van Krantenbank Zeeland.
De gebruiker verklaart uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor hergebruik van materiaal uit deze databank, zoals bedoeld in de Auteurswet.
Bij gebruik van illustraties conformeert de gebruiker zich aan de eis tot correcte bronvermelding en dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd.

 Verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden
Auteursrechten:
Deze website is een publicatie van:
-ZB Bibliotheek van Zeeland
-gemeentearchieven van Goes
-Schouwen-Duiveland
-Terneuzen
-Tholen
-Hulst
-Noord-Beveland
-Vlissingen
-Goeree-Overflakkee en
-Sluis en
-het Zeeuws Archief,
-de Provincie Zeeland
-de Koninklijke Bibliotheek,
-het Watersnood Museum,
-Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten,
-Ronald van Immerseel, Edwin Hamelink,
-de Persgroep/PZC, BN/de Stem, de Faam,
-uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v.,
-uitgeverij W. Heijboer/de Eendrachtbode en
-het Roosevelt Study Center

De Auteurswet en de Databankwet zijn op http://digitaal.dezb.nl/krantenbankzeeland van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de eerdergenoemden instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van ZB Bibliotheek van Zeeland en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
Gebruik van Krantenbank Zeeland als historische bron voor publicaties moet in annotatie en bij bronnenweergave aldus worden aangegeven door de gebruiker:

ZB Krantenbank Zeeland, naam krant, datum/pagina nr(s).

Bij gebruik van illustraties dient bovenvermelde bronnenverantwoording onder elke afbeelding te worden opgenomen of in een op te nemen lijst met gebruikte illustraties, waarbij deze per foto en pagina verantwoord zijn. De uitgever verplicht zich bij gebruik van vijf illustraties of meer in een publicatie bij verschijning één exemplaar daarvan, en bij gebruik van tien illustraties of meer, twee exemplaren daarvan, te schenken aan ZB Bibliotheek van Zeeland (onder vermelding van 'Zelandica Collectie').
Bij gebruik van Krantenbank Zeeland als bron door media die geen geschreven teksten gebruiken dient de bron te worden vermeld in het uit te zenden medium.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende gemeenten de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

1. Doel
Digitalisering van de Zeeuwse kranten door ZB Bibliotheek van Zeeland (hierna te noemen ZB) en de deelnemende gemeentelijke instellingen heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot de bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse erfgoed en in regionale context, het Zeeuwse erfgoed.
Kranten vormen een belangrijke bron voor onderzoek, bijvoorbeeld naar het functioneren van de politiek en de economie, opvattingen over kunst, literatuur en wetenschap, maar ook het gebruik van de Nederlandse en Zeeuwse taal en volkskunde. Daarnaast zijn kranten ook voor een breed publiek interessant (Artikel 15h Auteurswet). Vaak zijn ze echter op slecht papier gedrukt, voor gebruik voor één dag.
Vanwege hun gebrekkige staat zijn veel kranten daarom beperkt toegankelijk voor het publiek. Digitalisering maakt nu vanwege de preserveringsexceptie brede toegang mogelijk en zorgt er bovendien voor dat de kranten op trefwoord doorzoekbaar worden (Artikel 16n Auteurswet).

2. Auteurswet
De auteurswet vormt het juridisch kader –wat wel en niet is toegestaan– voor het digitaliseren van aanwezig bibibliotheekmateriaal. In de Auteurswet worden voor bibliotheken bepaalde uitzonderingen gemaakt op de gangbare regels voor kopiëren (dus ook elektronische kopieën) en het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde informatie.

3. Disclaimer
Voor zover er nog auteursrecht op de kranten rust, heeft ZB toestemming van de rechthebbenden gekregen om hun kranten op internet te zetten, op voorwaarde dat u zich als gebruiker houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan.
ZB stelt de kranten beschikbaar als historische journalistieke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft ZB uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient ZB het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de deelnemende gemeentelijke instellingen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die als gevolg van opzettelijk wangedrag van u is ontstaan. ZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kranten en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze. ZB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de kranten, de krantendatabank en deze website.

4. Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met de kranten?
Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de kranten (artikelen, foto's, gehele krant en dergelijke), mag u deze alleen gebruiken voor uw eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn – mits met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.

Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele kranten - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie, heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit onze omvangrijke krantendatabank. N.b. Rechthebbenden speuren actief naar ongeautoriseerd gebruik.

Verder is het niet toegestaan om kranten(delen), het ZB-beeldmerk of andere op de site gebruikte logo’s te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee ZB en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.
Gebruik van Krantenbank Zeeland als historische bron voor publicaties moet in annotatie en bij bronnenweergave aldus worden aangegeven door de gebruiker:

-Krantenbank Zeeland, naam krant, publicatiedatum krant, paginanummer(s).

Bij gebruik van illustraties dient bovenvermelde bronnenverantwoording onder elke afbeelding te worden opgenomen of in een op te nemen lijst met gebruikte illustraties, waarbij deze per foto en pagina verantwoord zijn.

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende gemeenten en uitgevers de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Voor wat betreft uitgaves van de Persgroep geldt dat gebruikers geen citaten langer dan 50 woorden mogen gebruiken zonder toestemming. N.b. dit geldt voor de Provinciale Zeeuwse Courant vanaf 31 mei 1940, de PZC vanaf 7 april 1973, de Stem van 1975 tot en met 1997 en de Faam / de Faam/Vlissinger.

5. Rechthebbenden
De krantendatabank is een publicatie van ZB, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de databank als geheel en op de website komen toe aan de ZB. Daarnaast rusten er rechten op de kranten zelf en op de individuele bijdragen erin (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de uitgevers tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-)rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel ZB als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende.

De ZB heeft deze krantendatabank kunnen realiseren dankzij medewerking van diverse gemeentelijke instanties en rechthebbenden, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten.

Gebruik van beeldmateriaal uit Krantenbank Zeeland is gratis, maar de gebruiker is verantwoordelijk voor mogelijke schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van afbeeldingen. Indien zonder toestemming beeldmateriaal uit Krantenbank Zeeland wordt gebruikt op websites, andere digitale uitingen of in publicaties en/of indien de gebruiker verzuimd deze te voorzien van correcte bronvermelding is gebruiker aan Krantenbank Zeeland een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25,-- (zegge: vijfentwintig euro) per overtreding en een direct opeisbare boete van € 10,-- (zegge: tien euro) per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Het betalen van de boete laat onverlet de mogelijkheid voor Krantenbank Zeeland om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op gebruiker.

6. Contact
De databank bevat kranten van 1758 tot en met een jaar terug vanaf heden en is het resultaat van een grootschalig digitaliseringsproject van ZB. Dit werd gefinancierd of in samenwerking met de Provincie Zeeland en alle deelnemende gemeentelijke instellingen en uitgevers  tot stand gebracht.

7. Disclaimer ZB
In die gevallen waarin deze disclaimer niet voorziet, wordt verwezen naar de disclaimer van ZB Bibliotheek van Zeeland.

Vragen of opmerkingen over onze krantendatabank kunt u mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We sturen u dan op korte termijn onze reactie.
De ZB en de gemeentelijke instellingen hebben van de uitgevers toestemming gekregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik.
De ZB en de deelnemende gemeentelijke instellingen hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van Krantenbank Zeeland te schenden. Meent u echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van Krantenbank Zeeland of op andere wijze rechthebbende te zijn op door de ZB, deelnemende gemeentelijke instellingen of uitgevers geclaimde rechten, dan kunt u zich melden bij deze rechtspersonen.

Middelburg, 10 januari 2008